LO, met Hart voor Oegstgeest, gaat deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart aanstaande. Niet als zelfstandige partij, maar als lid van de net opgerichte partij:

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

In deze partij zijn verschillende lokale partijen in Zuid-Holland verenigd, onder het motto:

De provincie houdt zich vaak bezig met lokale zaken, nu is het tijd dat wij met Hart voor Oegstgeest ons ook bezig houden met provinciale zaken. Vaak gaan die ons aan, en het is goed om daar vanaf het begin bij betrokken te zijn. En het is goed om de wensen en mogelijkheden in onze Oegstgeester omgeving in de Provinciale Staten op een structurele wijze onder de aandacht te krijgen én te houden. Leefbaar Oegstgeest, LO, komt op voor de belangen van Oegstgeest en dus ook voor U.

LO met Hart voor Oegstgeest, is de enige partij en de enige lokale partij in Oegstgeest die meedoet. LO gaat er vol in mee en heeft maar liefst drie kandidaten op de 35 man tellende lijst van de Verenigde Lokale Partijen: raadslid Paula van Teylingen, commissielid Frits van Dissel en bestuurslid en aankomend commissielid Jaap van den Broek.

Het uitgangspunt van de nieuwe partij is de zelfstandigheid van de individuele lokale partij. Het moet echt lokaal blijven. Er is geen streven naar eigen organisatiestructuur, op een klein (formeel) bestuur na, geen bemoeienis van bovenaf of van buiten onze gemeentegrenzen.

Er is geen sprake van harmonisatie van programma’s wat zou kunnen leiden tot een centraal, zelfs landelijk, partijprogramma. De uitgangspunten van Leefbaar Oegstgeest blijven leidend: het werken in zelfstandigheid, meer en goed samenwerken in de Leidse regio en met andere gemeenten om ons heen, blijft voorop staan. Het opkomen voor het Oegstgeester dorpskarakter en het op orde brengen en houden van de Oegstgeester zaken, en alle lokale thema’s, blijven onze eerste zorg. En dat is wel iets anders dan bij de bestaande politieke partijen.

Dus geen centraal georchestreerde verkiezingscampagne, geen Haagse thema’s, en zelfs geen centraal verkiezingsprogramma van de Verenigde Lokale Partijen. De bestaande, lokale verkiezingsprogramma’s vormen het verkiezingsprogramma. Daarnaast zijn nog een aantal andere gemeenschappelijke uitgangspunten geformuleerd die de aangesloten partijen gemeen hebben. De belangrijkste vier:

1. De provincie moet op den duur als aparte bestuurslaag verdwijnen. De taken moeten enerzijds naar het rijk, anderzijds naar de gemeenten worden overgeheveld. Op dat laatste punt is de jeugdzorg al een stap in deze richting.

2. Wat lokaal kan, moet ook lokaal plaatsvinden, de provincie moet zich beperken tot de eigen kerntaken, zoals ruimtelijke ordening en milieu.

3. Degelijk begrotingsbeleid, dus niet meer uitgeven dan er binnen komt

4. De provinciale opcenten op de wegenbelasting kunnen dalen en mogelijk zelfs worden afgeschaft als de provincie verdwijnt.

De Lijsttrekker van de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland (lijst 14) is Kees Schrama (Nieuw Lisse) en nr 2 op de kieslijst is Anita van Ginkel (Hart Voor Katwijk). Alle hoog genoteerde kandidaten weten zich gesteund door de kandidaten van Oegstgeest, van LO, met Hart voor Oegstgeest: Paula van Teylingen, Frits van Dissel en Jaap van den Broek. Wat zou het een revolutie zijn als een lokale partij, de Verenigde Lokale Partijen, in de Provinciale Staten een forse vertegenwoordiging krijgt !

Voor meer informatie:

Bel met Frits van Dissel (0624096634)

Of met Paula of met Jaap.

Samenwerking in Gemeenteraad hartverwarmend sterk!

In de aanloop naar de begroting 2015 – 2018 is de door het College opgestelde ‘Perspectiefnota’ in de gemeenraadsvergadering uitvoerig aan de orde gesteld.

Het College had besloten om géén sluitende meerjarenperspectief aan te bieden – de Raad werd van harte uitgenodigd om samen met het College in debat te gaan over een aantal fundamentele keuzes die Oegstgeest moet gaan maken. Dat was wel even wennen! Tot nu toe werd de Raad een kant en klaar plan gepresenteerd, een bestuurlijk koers, met uitzicht op een sluitende begroting.

Maar de tijden veranderen. Dus ook Oegstgeest verandert, en zal verder veranderen. Oegstgeest gaat door met het aanpakken van de financiële last, de verbetering van de bestuurlijke organisatie en met het zich voorbereiden op grote uitdagingen op het gebied van de drie decentralisaties: het sociale domein. Dat is allemaal niet niks! En of het allemaal nog niet genoeg is: de algemene uitkering uit het gemeentefonds (geld dat de gemeente van Den Haag krijgt voor uitvoering van de taken) gaat ook nog eens dalen … en dan willen de partijen hier in de gemeente er ook nog eens voor zorgen dat de lokale lasten niet zullen stijgen. Schulden wegwerken, organisatie aanpassen, nieuwe taken erbij – en minder inkomsten. Dat is de uitdaging waar we met z’n allen voor staan. Partijen bij elkaar brengen, zo breed mogelijke steun in de Raad trachten te vinden, en samen de uitdagingen aangaan.

Met z’n allen dus. Dat was in de Collegeagenda na de verkiezingen eigenlijk al duidelijk. We zullen met z’n allen de schouders er onder moeten zetten. En dat is nu precies wat de Perspectiefnota voor ogen heeft:

Het College geeft de voorzet en gaat met de Raad in debat over de verdere richting en invulling: niet alleen een debat over de financiën dus, maar een constructieve samenspraak met de Raad over alle keuzes waar we voor staan. Die keuzes, die grote uitdagingen van meer doen voor (veel) minder geld, vereist een andere aanpak: een proces waarin de gemeenteraad én alle inwoners van Oegstgeest nadrukkelijk bij betrokken worden. De eerste stap is nu gezet, de eerste verbindingen zijn gelegd: nog nooit is er in de raad zo constructief en met zo’n grote meerderheid gewerkt aan wat nu is aangenomen als de Perspectiefnota 2014-2018 van Oegstgeest.

En samengewerkt werd er in de Raad! Na wat schermutselingen over de nieuwe aanpak, de niet sluitende perspectieven en de bedoeling van het College om de Raad om raad te vragen, werd het al gauw duidelijk dat een constructieve opstelling gekozen kon worden.

Bijna alle partijen hadden het huiswerk goed gedaan en een veelheid van moties en amendementen werden aangedragen. Maar de introductie van de perspectiefnota door Wethouder de Boer was helder: als we aan alle eisen willen voldoen en tegemoet willen komen aan alle vragen en aanvullende eisen van de Raad, en rekening moeten houden met afnemende inkomsten en de lasten voor de burgers niet mogen verhogen, dan moeten er nu keuzes worden gemaakt: zegt u het maar.

En de handschoen werd opgepakt! Tijdens schorsingen werden in uitvoerig onderling overleg diverse amendementen samengevoegd, moties gecombineerd en aangepast. Daarna kon in de vergadering overgegaan worden tot stemming.

Eerst bleken een aantal onderdelen in de Perspectiefnota bestand tegen amendementen van de oppositie (Ondernemingsfonds, Warenhuisonderzoek, onderlinge verschuivingen in reserves, nadere invulling van ‘PM’posten, kosten wegenbeheer). Dus de Perspectiefnota kon worden aangenomen. Met 17 stemmen vóór (D66/VVD/CDA/LO/PRO) en twee stemmen tegen (Lokaal). Daarna kwamen de moties aan de orde.

Uit de eerder gevoerde discussies kwam naar voren dat om naar een sluitende begroting te werken, er een paar scenario’s moeten worden uitgewerkt die het de Raad mogelijk maken om goede keuzes te maken. Waarbij alle scenario’s wel tot een sluitende begroting zullen dienen te leiden.

Het College gaf aan dat het mogelijkheden ziet om een sluitende begroting te garanderen, en is bereid om de volgende scenario’s spoedig na de zomer aan de raad voor te leggen:

1. Een gemeente met een sterk, gezond en efficiënt ambtelijk apparaat

2. Een gemeente met ruimhartige sociale voorzieningen

3. Een gemeente die optimaal samenwerkt met de regio

4. Een gemeente met zo laag mogelijke lokale lasten.

Na definitieve keuze door de Raad kunnen de scenario’s nog tijdig verwerkt worden in de begroting 2015-2018 die voor half november ingediend moet zijn.

De sterke samenwerking die reeds bleek bij de stemming over de perspectiefnota (17 stemmen voor en 2 tegen) werd nog duidelijker toen de aangenomen moties UNANIEM door de raad werden aangenomen !

Constructieve, verbindende moties door alle partijen ondersteund, een ongekende luxe waar het College dankbaar mee verder kan ! Het College motto: ‘verbinden, versterken en verbeteren’ heeft helder geklonken: er is verbonden, versterking van financiën organisatie en met strategische scenario’s: de tijd van verbeteren is aangebroken – op deze basis kan het alleen maar goed gaan.

Sinds kort zijn alle Commissie- en Raadsvergaderingen live via internet te volgen, dus niet alleen vanaf de publieke tribune, maar ook via het beeldscherm: www.raadsinformatie.oegstgeest.nl. En terugkijken kan ook.

- - -

​Lijsttrekker Simon Vogel krijgt Verkiezingsprogramma overhandigd

Belangrijk moment tijdens de receptie was de overhandiging van het verkiezingsprogramma van Leefbaar Oegstgeest. Voorzitter Jaap van den Broek had 10 kopieën bij zich die hij aanbood aan de bij acclamatie gekozen lijsttrekker van LO: Simon Vogel.

Waarom zoveel exemplaren ? Welnu het is voor LO nu zaak om de kieslijst te gaan samenstellen, en zeker de eerste tien kandidaten, die er in maart mee aan de slag gaan, zullen zich goed thuis moeten in het programma, en dus veel Hart voor Oegstgeest moeten kunnen tonen. Aan het bestuur en aan Simon Vogel is nu de taak om de eerste verstandige keuzes te gaan maken en de basis te leggen voor een sterke en competente fractie.Een luchtig onderdeel van de receptie was het duo Jaap & Jaap, Jaap Harteveld en Jaap van den Broek, de eerste en huidige Voorzitter van Leefbaar Oegstgeest.

Zij gaven een inkijk in de politiek, de politiek van 20 jaar geleden, vergeleken met de politiek van nu: verhelderend! De verontruste burgers uit 1993 hadden ook veel hart voor Oegstgeest – en er is voor Leefbaar Oegstgeest nu nog veel te doen. Het begon met een te klein raadhuis, dat door een onnodig nieuw groot gebouw vervangen zou worden. Maar de voormalige Jelgersmakliniek werd het nieuwe raadhuis. Nu - twintig jaar later – is het niet opnieuw te klein maar te groot en daarmee te duur.

Gedurende de gehele receptie werden de gasten op bijzondere wijze onderhouden: ‘ons eigen’ Aafje de Bloois staat bij ons allemaal nu te boek als uitstekend zangeres.

Op gepaste tijd werd de mooie Hart voor Oegstgeest –dag afgesloten. Maar eerst nadat er een gezellige reünie-foto werd gemaakt met LO coryfeeën: Verontruste Burgers, Leefbaar Oegstgeestenaren – allemaal met Hart voor Oegstgeest. Met Hart voor Oegstgeest de komende verkiezingstijd in, dat was het motto van het Lustrum van LO, met hart voor Oegstgeest gaan we allemaal de verkiezingstijd in. Met de hoop en zekerheid dat LO er weer sterk uit naar voren zal komen – en dat kan alleen maar goed uitpakken voor Oegstgeest.Kies Verstandig: LO natuurlijk, we rekenen erop.

Muziek voor iedereen!

Op zaterdag 12 oktober was het dan zover: het 20 jarig bestaan van Leefbaar Oegstgeest is niet ongemerkt voorbij gegaan.De feestelijkheden begonnen in het begin van de middag met een daverende aubade aan bewoners van Oegstgeest: de Jeugdband Flora, in vol ornaat heeft velen in het dorp met enthousiaste muziek duidelijk gemaakt dat LO jarig was. Ruim twee uur brachten ze opgewekte fanfaremuziek in de straten van Oegstgeest. Van Lange Voort, Grunerie, Prinsessenwijk, Oranjepark, Kempenaerstraat tot aan het Oude Raadhuis aan het Wilhelminapark.

Het Raadhuis was tijdelijk ingericht al LO hoofdkwartier, met vlaggen versierd en de uitgelezen plaats om de Lustrum receptie te organiseren.

De benedenverdieping van wat eens het centrum was van het gemeentebestuur was omgetoverd tot een gezellige feestruimte. De LO-Voorzitter, Jaap van den Broek en Lustrum commissie bestaande uit Frits van Dissel, Cocq Ouwerkerk en Mary-Liz Vogel heetten daar de vele gasten welkom. Het College van Burgemeester en Wethouders was bijna voltallig aanwezig, uiteraard veel LO leden en een groot aantal vrienden van Leefbaar Oegstgeest. Ook collega politieke partijen hadden de moeite genomen om hun felicitaties aan LO persoonlijk over te komen brengen. Oud Wethouders, enthousiaste leden van het eerste LO-uur, maakten de receptie onvergetelijk.Het werd een sfeervolle en druk bezochte receptie.

Uitslag LO Fotowedstrijd

Direct bij binnenkomst in de hal was een expositie ingericht van de resultaten van de LO-Fotowedstrijd – de hoofdprijs: de prachtige Transportfiets stond er in volle glorie te wachten op de winnaar. Door enthousiaste amateurfotografen zijn toch een kleine honderd foto’s ingestuurd, die een duidelijk beeld geven dat er toch heel veel mensen heel veel hart hebben voor Oegstgeest!

De deskundige Jury heeft de foto van Paula van Kalmthout uitgeroepen als winnende foto. Kunst, cultuur en ontwikkeling in Oegstgeest - dat mag niet verloren gaan! Uit het Juryrapport:Oegstgeest als Leefbare gemeente met groen en diepgang wordt in deze foto weergegeven. Door spiegeling in raampartij van de bibliotheek zie je de verhalenverteller en de molen wat inmiddels ‘iconen’ zijn van Oegstgeest. Het is geen recht toe recht aan foto, er is nagedacht over compositie en lijnenspel. Dit is absoluut een beeld waar de 5 W’s inzitten: Wie, Waar, Wanneer, Waarom en Wat! Fotografisch goed over nagedacht. De verhoudingen van lijnenspel klopt. Zeer creatief gevonden. Techniek ,Creativiteit en Informatie komen samen. U kunt vanaf nu Paula door het dorp zien fietsen op haar nieuwe Hart voor Oegstgeest – fiets.

Ook met applaus van alle aanwezigen werden naast de winnares, de volgende fotografen in het zonnetje gezet:
2e plaats: Margriet Bouwman
3e plaats: Angélique Kraamwinkel
4e plaats: Evelien Voogd
5e plaats: Wesley Guijt

 Een groen, zelfstandig Oegstgeest met een blijvend dorps karakter 2
 LO staat voor:Uw mening teltAantal reacties
2Uw leefomgeving, onze zorg 1
3Bestuur is er voor de burgers en niet andersom 0
4Leefbaarheidsproblemen in de wijk in kaart brengen en samen aan de slag 2
5Financieel beleid: verantwoord en met vaste hand 0
6Veilig verkeer en goed bereikbaar 0
7Energiek voor ouderen 1
8Jong en levendig 0
9Ondernemend voor ondernemers; economisch helder structuurplan 0
10Goede samenwerking regio 1